اخبار

نظارت بر کیفیت پخت نان در سیستان و بلوچستان تشدید شد

گنجعلی مدیر کل غله استان سیستان و بلوچستان از تشدید بر نظارت تولید نان در خبازیهای سطح استان خبر داد.

                                      نظارت بر کیفیت پخت نان در سیستان و بلوچستان تشدید شد               

گنجعـلی مـدیر کـل غله استـان سیستـان و بلوچستـان از تشـدید بر نظـارت تولیـد نان در خبـازیهـای سطـح استـان خبـر داد.

به گـزارش روابط عمـومی اداره کل غله و خـدمـات بازرگـانی اسـتان سیستـان و بلـوچستـان، غلامعـلی گنجعـلی مـدیر کل غله استـان اظهـار داشت: در بازرسی از نـانوایی ها کیفیت پخـت نـان، رعـایت پـروتکل هـای بهـداشتی و ساعات کار در اولویت قرار دارد و اگر خبـازی مـوارد مذکـور را رعـایت ننمـود سهمیه آرد مصـرفی اش تعـدیل خـواهد شـد.

او با تأکـید بر اینکه نانـوایی‌هـا باید در پخت نـان دقت بیشتـری را داشتـه باشنـد، افـزود: ارتقـای کیفیت پخت نان یکـی از مهمتـرین مسـائلی اسـت که بایـد بسیـار مـورد تـوجه قـرار گیـرد.

مدیـر کل غله در ادامـه با تاکیـد بـر این که نظـارت بر خبـازی‌ها تشـدید می‌شـود، افـزود: در بعضـی از نانوایی‌ها کیفیـت پخـت نان رضـایت بخش نیست در همیـن راسـتا نظـارت و کنتـرل بر کیفیـت پخـت نـان در استان افزایش مـی‌یـابـد.

وی تصـریح کـرد: افـزایش کیفیـت و تنـوع را دو شاخصـه اصـلی تولیـدات نان در استـان سیـستان و بلـوچستـان عنـوان و اضـافه کـرد: در راستـای افـزایش رضـایت‌منـدی مـردم از ایجـاد تنـوع در پخت نان و افـزایش کیفیـت آن استـقبـال می‌کنیـم.

ایشـان در پایان اعـلام اینکه نانوائـی‌ها به هیچ وجه قصـد فروش سهمیه آرد دولتی خـود به صـورت آزاد را نـدارند از شهـروندان خـواست هرگونه مـوارد تخلف در حـوزه گنـدم،آرد و نان را از طـریق ستـاد خـبری سازمان صنعت، معـدن و تجـارت استـان به شمـاره ۱۲۴ اعـلام کننـد.

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Skip to content